Τεχνικό Γραφείο - Σπύρος και Μιχάλης Γούλιος

Μαζί Κτίζουμε το Μέλλον

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Περιπτώσεις που απαιτείται η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας :

11. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.

12. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών.

13. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.

14. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.

15. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.

16. Κατασκευή πέργκολας.

17. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact.

18. Τοποθέτηση κεραιών.

19. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις.

20. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.

Προηγούμενο          Επόμενο

Τεχνικό Γραφείο - Σπύρος και Μιχάλης Γούλιος

 Βώκου 15, Αθήνα 11476
 210 6445389, 6949192122
 210 6458825
 info@msgoulios.gr

Γνωρίστε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ'οίκον